რამდენს კრეფს სახელმწიფო სექტორი

შენიშვნა დააჭირეთ ცხრილს, რათა დაინახოთ დინამიკა

ნაერთი ბიუჯეტის შემოსულობები

მილ. ლარი ერთ სულზე ერთ დაქირავებით დასაქმებულზე წლიური ცვლილება  
+გადასახადები 6 134 1 373 9 706 -
საშემოსავლო გადასახადი 1 551 347 2 454 -
მოგების გადასახადი 832 186 1 317 -
დღგ 2 784 623 4 406 -
აქციზი 615 138 973 -
იმპორტის გადასახადი 93 21 147 -
ქონების გადასახადი 220 49 349 -
არაკლასიფიცირებული გადასახადები 38 9 61 -
გრანტები 223 50 353 -
სხვა შემოსავლები 613 137 970 -
შემოსავლები პრივატიზებიდან 285 64 450 -
გაცემული სესხების დაბრუნება 84 19 132 -
ვალის აღება 735 165 1 164 -
სულ შემოსულობები 8 074 1 807 12 775 -

ცხრილის განმარტება

არ არის განმარტება